NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD WELLNESS CENTRA INFINIT

Obchodní společnost: Vodní a saunový svět s.r.o.
se sídlem: Malletova 2350/​6, Praha, PSČ 190 00,
IČO: 05347092
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 262271

Provozovna: Wellness Infinit Step
Adresa: Malletova 2350/​6, Praha, PSČ 190 00
(dále jen „provozovatel“)

Návštěvní řád je závazný pro všechny návštěvníky wellness centra Infinit Step, které je součástí wellness center provozovaných společnostmi skupiny Infinit.
Návštěvní řád upravuje základní práva a povinnosti návštěvníků a pravidla bezpečnosti provozu wellness centra Infinit Step (dále společně jen „Infinit“ nebo „wellness centrum“). Každý návštěvník je povinen řídit se tímto návštěvním řádem. Návštěvní řád je zveřejněn na web stránce:  
https://step.infinit.cz/o-nas  a dostupný na recepci wellness centra. 

Návštěvní řád je rozdělen do dvou částí: 

část I. - Obecná část – upravuje obecná práva a povinnosti návštěvníků Infinit, a část II. – Úseková část - upravuje speciální práva a povinnosti návštěvníků v jednotlivých provozech (saunový svět, vodní svět, sportcentrum, plavecká škola, dětský koutek). Část I. a II. tvoří neoddělitelně návštěvní řád. 

I.  OBECNÁ ČÁST:

1. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA VSTUPU DO INFINIT

 1. Každý návštěvník wellness centra Infinit (dále jen „klient“) je povinen se seznámit s tímto Návštěvním řádem (dále jen „Řád“) a tento po celou dobu návštěvy řádně dodržovat; pobyt ve wellness centru je podmíněn dodržováním tohoto Řádu. Dále je povinen respektovat a řídit se upozorněními a pokyny zaměstnanců Infinit. Vstupem do centra Infinit klient vyjadřuje souhlas s ustanovením tohoto Řádu a zavazuje se řídit pokyny zaměstnanců Infinit. V případě nedodržení Řádu či neuposlechnutí pokynů zaměstnanců Infinit může být klient z centra Infinit vykázán bez možnosti vrácení ceny vstupného; při neuposlechnutí výzvy k odchodu může být klient vykázán za pomoci Městské policie či Policie ČR.
   
 2. Klient má možnost parkovat se svým dopravním prostředkem na nehlídaném parkovišti umístěném před centrem Infinit, nebo na krytém parkovišti za poplatek (cena poplatku se řídí nastavením provozovatele parkoviště). Infinit není správcem ani provozovatelem parkovišť umístěných před centry Infinit a za případnou škodu na dopravním prostředku neodpovídá.
   
 3. Klienti přichází do centra Infinit přes recepci umístněnou u hlavního vchodu; hoteloví hosté mají možnost využít k příchodu spojovací chodbu vedoucí z hotelu.
   
 4. Vstup klientům do příslušných prostor Infinit je povolen pouze v otevírací době. Informace o otevírací době klient najde na vstupních dveřích při vstupu do wellness centra nebo mu je poskytnou zaměstnanci na recepci Infinit.

  Na recepci Infinit si klient objedná požadovanou službu, recepční klientovi potvrdí, zda jím požadovaná služba je dostupná, a přijme jeho objednávku na poskytnutí služby vydáním elektronického čipu na náramku (dále jen „čipové hodinky“), sloužících ke vstupu do Infinitu a k uzamčení trezoru na cenné předměty. Vstup na jednotlivé služby je podmíněn vydáním čipových hodinek, které musí mít klient po celou dobu poskytování služby u sebe. Po ukončení návštěvy klient čipové hodinky vrátí na recepci, a řádně aktivitu/​službu, kterou čerpal včetně konzumace, uhradí.  Dále může být klient na recepci vybaven, a to dle druhu poskytované služby, ručníkem, prostěradlem, případně županem. Čipové hodinky jsou majetkem provozovatele a za jeho ztrátu se hradí poplatek dle aktuálně platné ceny.
   
 5. Čipové hodinky slouží k uzamčení šatní skříňky, ke vstupu přes turniket, a dále k zaznamenávání čerpaných služeb a konzumace v centru Infinit.

  Cenné předměty (finanční hotovost, osobní doklady, mobilní telefony, elektronika, šperky, hodinky, klíče od auta a jiné cennosti) jsou klienti povinni uložit výlučně do trezorů, jež jsou umístěny v prostoru recepce Infinit. Za cenné předměty uloženy mimo prostor určený k jejich odkládání (trezory) nenese Infinit odpovědnost.
   
 6. Klient odchází z recepce do dámských či pánských šaten.
   
 7. Před vstupem do šaten je klient povinen zout si obuv (použije návleky v případě, že to Infinit vyžaduje) a obuv si bere s sebou do šatny a uloží do šatní skříňky. Za obuv uloženou mimo prostor šatních skříněk nenese Infinit odpovědnost. Ve wellness se klient pohybuje bosý nebo v čisté plážové obuvi. V celém wellness centru je zvýšené riziko uklouznutí, proto je klient povinen se pohybovat pomalu, aby předešel vzniku úrazu sobě i ostatním klientům. Doporučujeme nosit plážovou obuv s protiskluzovou podrážkou, kterou si může klient zakoupit také na recepci wellness centra.
   
 8. Klient si vybere volnou šatní skříňku, vysvlékne se, uloží do ní oděv a obuv, a skříňku uzamkne. Každá šatní skříňka je vybavena čipovým zámkem. Po přiložení čipových hodinek ke středu zámku/​kontrolce se skříňka automaticky odemkne či uzamkne. Čipové hodinky si klient připne na zápěstí jako hodinky, a tak zamezí jejich ztrátě.
   
 9. Při odchodu ze šaten po ukončení návštěvy Infinit se klient obuje až za prostorami šaten u recepce.
   
 10. V případě ztráty osobních věcí je klient povinen oznámit tuto skutečnost na recepci Infinit, kde bude ztracená věc zapsána do knihy ztrát a nálezů, včetně nutných údajů o klientovi. V případě nálezu cizí věci je klient povinen odevzdat nalezenou věc na recepci, kde bude zapsána do knihy ztrát a nálezů. Pokud se ztracená věc najde, klient bude bez zbytečného odkladu o nálezu věci vyrozuměn a převzetí ztracené věci bude zaznamenáno. Zapomenuté a nevyzvednuté věci nalezené v prostorách Infinit budou zapsány do knihy ztrát a nálezů a uloženy na recepci Infinit po dobu 30 dnů. Během této doby si je klient/​vlastník může vyzvednout, po jejím uplynutí budou nalezené věci zlikvidovány.
   
 11. V zájmu bezpečnosti je klient povinen řídit se pokyny plavčíka, recepční nebo jiného zaměstnance Infinit.
   
 12. Klient je povinen bezodkladně oznámit úraz, poranění, nevolnost anebo jiné zdravotní obtíže vyžadující poskytnutí první pomoci, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje, a úraz, poranění či zdravotní obtíže jiného klienta plavčíkovi, recepční, jinému zaměstnanci Infinit, který dle potřeby zajistí ošetření, popřípadě lékařskou pomoc (včetně přivolání Záchranné služby).
   
 13. Úrazy, poranění či jiné zdravotní obtíže, které vyžadují poskytnutí první pomoci, jsou plavčíkem, recepční nebo jiným zaměstnancem Infinit zaznamenány do „Knihy úrazů“.
   
 14. Lékárnička pro poskytnutí první pomoci je k dispozici na plavčíkárně.
   
 15. Infinit je oprávněn odmítnout vstup do prostorů Infinit klientovi, který již v minulosti porušil provozně bezpečnostní řád.
   
 16. Infinit je oprávněn kdykoli změnit otevírací dobu, ceníky a nabídku služeb.
   
 17. Ceny služeb jsou zveřejněny na webových stránkách Infinit a v ceníku na recepci.
   
 18. Připomínky k provozu Infinit mohou klienti zasílat na emailovou adresu: step@infinit.cz.

2. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

 2.1 Obecná práva a povinnosti klienta

 1. Pokud klient pořizuje fotografie a videa z centra Infinit je povinen je využít výlučně k soukromým účelům. Bez souhlasu jiných osob, nemá-​li k tomu zákonný důvod nebo výslovný souhlas, nesmí pořizovat zvukový nebo obrazový záznam o jejich soukromí, využít takové záznamy, případně takové záznamy šířit, ani rušit jejich soukromí.
   
 2. V saunách není dovoleno používat mobilní telefony, v ostatních prostorách je dovoleno používat mobilní telefony s ohledem na ostatní klienty za podmínky dodržení zákazu vést hlasité hovory a mít zapnuté hlasité vyzvánění.
   
 3. V případě, že klient není spokojený s poskytnutou službou, má právo obrátit se na recepci Infinit, případně napsat email na adresu: step@infinit.cz.
   
 4. Zjistí-​li klient jakoukoli závadu v centru Infinit, je povinen tuto závadu neprodleně oznámit na recepci. Dále je povinen upozornit Infinit na porušování Řádu ze strany ostatních klientů.
   
 5. Přebalování dětí je povoleno pouze na přebalovacích pultech v prostorech dámských, pánských šaten a bazénového WC. Kojení v Infinit je povoleno vyjma parní kabiny, whirlpoolů, relaxačního bazénu, saun a plaveckého bazénu (ve vodě)

2.2 Odpovědnost za škodu na majetku či zdraví klienta

 1. Místy určenými k odkládání věcí jsou pouze skříňky v prostorech šaten a trezory u recepce Infinit. Místy určenými k odkládání finanční hotovosti, cenností, osobních dokladů, mobilních telefonů, šperků, hodinek, klíčů od auta, a jiných cenných věcí, jsou pouze trezory u recepce. Police umístěné u vstupu do saun či bazénů nejsou určeny k odkládání cenných věcí (šperků, hodinek, brýlí apod.). Klient je povinen řádně dodržovat tato pravidla pro odkládání věcí na místa k odkládání určená.
   
 2. Každý klient je odpovědný za řádné uložení svých věcí do šatní skříňky/​trezoru a její/​jeho řádné uzamčení. Za ztrátu, odcizení či poškození věcí ponechaných klientem mimo místa určená k odkládání věci, tzn. skříňky v šatnách či trezory, nenese Infinit žádnou odpovědnost. Každý klient je povinen řádně si hlídat své věci po celou dobu návštěvy Infinit.
   
 3.  Klient nesmí čipové hodinky nikam odkládat, za škody způsobené ztrátou čipu Infinit neručí.
   
 4. Každý klient je povinen se v prostorech Infinit chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující bezpečnost svou i třetích osob. Klient bere na vědomí, že sportovní a relaxační aktivity provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a že Infinit nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili klienti sami vlastním jednáním, nedodržováním tohoto Řádu či neuposlechnutím pokynů zaměstnanců Infinit, ani za úrazy způsobené klientům jinými klienty. Infinit všem klientům před prováděním sportovních a relaxačních aktivit doporučuje zvážit zdravotní rizika, příp. tuto aktivitu konzultovat s lékařem.
   
 5. Klient odpovídá za škodu na majetku Infinit způsobenou svým úmyslným či nedbalostním jednáním/​opomenutím, a je tuto škodu povinen Infinit bez zbytečného odkladu nahradit.
   
 6. Každou škodu na majetku či zdraví Infinit řádně prošetří a zaprotokoluje. Dále bude dle okolnosti případu přivolána Městská policie či Policie ČR, příp. záchranná služba, hasičský záchranný sbor apod. Úrazy eviduje Infinit v knize úrazů jednotlivých provozoven.
   
 7. Klient může uplatnit reklamaci zboží a výrobků zakoupených v centru Infinit, v případě jejich vady na kterékoliv recepci. Reklamace se řídí reklamačním řádem, který je k dispozici na recepci a webových stránkách.

2.3 Zákazy vstupu klientů do prostor Infinit

 1. Do prostor Infinit nemají přístup klienti, kteří zjevně trpí příznaky akutního onemocnění (horečka, rýmy, kašel, průjem apod.), přenosnými záněty dýchacích cest, dále osoby zahmyzené a zavšivené, osoby trpící nemocemi projevující se kožními vyrážkami, bradavicemi, osoby s otevřenými, hnisajícími nebo krvácejícími ranami, a osoby, které jsou bacilonosiči střevních chorob, trpí infekčními nemocemi a rovněž jejich rodinní příslušníci. Dále pak osoby nacházející se v karanténě a osoby, u nichž se v domácnosti či okolí vyskytla infekce či přenosná choroba.
   
 2. Vstup do prostor wellness centra Infinit není dovolen osobám pod vlivem alkoholu (podnapilým osobám) a jiných omamných a psychotropních látek. Obsluha wellness centra (personál, zaměstnanci Infinit) je oprávněna odmítnout vstup osobám pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek do prostor wellness centra, případně je oprávněna tyto osoby z prostor wellness centra vykázat bez nároku na vrácení vstupného. V případě potřeby může zaměstnanec Infinit přivolat asistenci Policie ČR.
   
 3. Do prostor Infinit nesmí vstupovat zvířata.
   
 4. Děti mladší 15 let mohou do prostor Infinit vstoupit pouze za doprovodu osoby starší 18 let; tato osoba je povinna dbát na bezpečnost doprovázené osoby a po celou dobu návštěvy Infinit je za nezletilou osobu odpovědná. Za případné zranění dítěte v důsledku nepozornosti dospělé osoby nenese Infinit žádnou odpovědnost. 
   
 5. Nezletilé osoby starší 15 let mohou využívat služby vodního světa (vstup do bazénů) a vstup do wellness bez doprovodu osoby starší 18 let, a zároveň jsou povinny respektovat tento Řád a pokyny plavčíka. Infinit je oprávněn kontrolovat průkaz totožnosti klienta za účelem kontroly věku a klient je povinen za tímto účelem průkaz totožnosti předložit na vyžádání na recepci.
   
 6. Vstup dětem mladším 3 let je do saunového světa výslovně zakázán.

2.4 Ve všech prostorech Infinit je přísně zakázáno:

 1. Chovat se hlučně (zejména v saunách), svým jednáním a chováním obtěžovat ostatní klienty či personál, či jakkoliv jinak omezovat okolí.
   
 2. Porušovat pravidla spojená s vymezením prostor (jednotlivé úseky wellness) pro jednotlivé typy oděvů (zóna v plavkách či prostěradle a pravidlo ticha v tichých zónách); křičet, běhat, pískat, bezdůvodně volat o pomoc, skákat do vody vč. skákání z boku bazénu (whirlpoolu, ochlazovacího bazénku), strkat ostatní osoby do vody, navzájem se potápět, úmyslně stříkat a obtěžovat ostatní klienty nebo jakkoliv ohrožovat provoz Infinit.
   
 3. Do vody močit, plivat, vyplachovat si ve vodě nos a ústa či jakkoliv znečišťovat bazénovou vodu nebo vodu ve whirlpoolu, či ochlazovacím bazénku; vhazovat do vody předměty, kterými by mohli být ostatní klienti ohroženi/​poškozeni.
   
 4. Praní prádla a jiných věcí s výjimkou praní plavek mýdlem či šampónem v prostorech sprch.
   
 5. Používat vlastní kosmetické přípravky v bazénu, whirlpoolu, a ochlazovacím bazénku.
   
 6. Používat mýdlo, šampón a ostatní hygienické potřeby mimo prostory sprch, šaten a osušovny.
   
 7. Být před vstupem do bazénů, whirlpoolu a ochlazovacího bazénku namazán krémem či mastí.
   
 8. Používat vlastní pomůcky k plavání (plavecké ploutve, monoploutve, plavecké packy a další) s výjimkou užívání těchto pomůcek v plaveckých drahách ve stanovených časech pro kondiční plavání viz. bod 3.2
   
 9. Pohybovat se v prostorech vodního světa a saunového světa ve znečistěném oděvu, znečištěné obuvi či znečištěných plavkách.
   
 10. Konzumovat vlastní potraviny, kouřit (včetně elektronických cigaret), požívat vlastní alkoholické a nealkoholické nápoje, vnášet do areálu tašky, batohy a jiná zavazadla. V případě porušení tohoto zákazu budou nedovoleně vnesené nápoje, jídlo a jiné věci zabaveny a umístěny v recepci wellness a vráceny při ukončení vaší návštěvy. V případě nevyzvednutí pití a jídla, budou tyto zabavené věci zlikvidovány bez náhrady tentýž den ihned po zavírací době.
   
 11. Přesouvat či jinak manipulovat s houpačkami, lehátky a stolečky v relaxačních zónách a dalším nábytkem v celém areálu, manipulovat s provozně technickým zařízením (topení, elektroinstalace apod.) či úmyslně ničit majetek Infinit.
   
 12. Užívat a zneužívat omamné a psychotropní látky, jakkoli tyto prostory znečišťovat.
   
 13. Zdržovat se v prostoru Infinit mimo provozní dobu.
   
 14. Neoprávněně používat záchranná zařízení a předměty první pomoci.
   
 15. Vstupovat do prostor označených zákazem vstupu a do prostorů určených jen oprávněným osobám (strojovna, úklidové místnosti, místnosti pro zaměstnance Infinit aj.).
   
 16. Zbytečně plýtvat vodou a energiemi.
   
 17. Před budovou a v areálu wellness Infinit je přísně zakázáno: 
  1. Parkovat automobily a motocykly na jiných místech než k tomu určených.
  2. Vstupovat s jízdními koly, používat kolečkové brusle, koloběžky, skateboardy a jiná odrážedla.
  3. Jízdní kola stavět před budovu mimo vyhrazený prostor.
  4. Znečišťovat prostor před budovou, ničit zeleň, házet kamení a pohybovat se v prostoru vysázené zeleně.
  5. Provozovat komerční činnost (trenérská činnost, točení reklamních videí atp.) bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.
    
 18. Vyžadovat od pracovníků provozovatele služby odporující tomuto Řádu nebo jejich pracovní náplni.
   
 19. Vcházet do prostor šaten, sprch a bazénu v obuvi. Zdržovat se v oblečení v prostoru bazénu. (vyjma osobu doprovázející dítě do plavecké školy Zona v pohybu, která má povolení vstoupit do prostor vodního světa v čistém oblečení, do kterého se převlékla v prostorách šaten).
   
 20. Vstupovat do oddělení nebo míst určených pro osoby jiného pohlaví, s výjimkou dětí do 10 let a pedagogického doprovodu školních kolektivů žáků 1. stupně ZŠ a dětí mateřských škol.
   
 21. Přinášet do prostor chemické látky, které mohou způsobit požár nebo ohrozit zdraví jiných osob.
   
 22. Neuposlechnout pokyny zaměstnanců Infinit či jejich napomenutí.
   
 23. V případě nedodržení výše uvedených pravidel bude klient vykázán z prostoru Infinit bez nároku na vrácení vstupného, v případě potřeby bude přivolána pomoc Policie ČR.
   
 24. Vykázání z prostor Infinit nesnižuje nárok na náhradu škody vzniklé Infinit nebo třetí osobě porušením výše uvedených pravidel.

II.  ÚSEKOVÁ ČÁST:

SPECIÁLNÍ PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ V JEDNOTLIVÝCH PROVOZECH (saunový svět, vodní svět, sportcentrum, plavecká škola, dětský koutek)

Hloubka vody ve vnitřním bazénu: 1,2 – 1,6 metrů
Hloubka vody v kojeneckém bazénu: 1,1 metrů
Hloubka vody ve whirlpoolu: 0,75 metrů
Hloubka voda v ochlazovacím bazénku: 1,25 metrů

3. POKYNY PRO KLIENTY V JEDNOTLIVÝCH PROVOZECH

3.1 Obecné pokyny

 1. Některé sportovní a relaxační aktivity Infinit (dále jen „aktivity“) je možné si objednat osobně, telefonicky, nebo on-​line. Vstupné je možné zaplatit v hotovosti na vstupní recepci či formou zaplacení depozitu, tzn. nabití věrnostní karty Infinit. Věrnostní kartu je nutné nabít finanční částkou (depozitem) v min. výši stanovené provozovatelem, kterou je možné vyčerpat pouze formou využití aktivit ve wellness centrech Infinit. Podmínky a výhody věrnostního programu jsou zveřejněny na web stránkách www.infinit.cz, případně jsou k dispozici na recepci Infinit. Věrnostní karta s kreditem zajišťuje klientovi slevu z aktivit určených provozovatelem. Služby lze hradit taktéž pomocí platebních karet nebo pomocí Flexi Pass CARD či Edenred Benefits kartou. Infinit přijímá také poukázky Relax Pass, Focus Pass, Dárkový Pass či Flexi pass, Unišeky, Unišeky+, Edenred Multi, Edenred Sport a kultura, Edenred Compliments, jakož i dárkové poukazy, a dále lze platbu provést prostřednictvím Cafeterie BENEFITY anebo BENEFIT PLUS anebo prostřednictvím zaměstnavatele. Také nabízíme slevy držitelům Multisport karty.
   
 2. V případě, že se klient rozhodne hradit službu dárkovým poukazem, musí být tento poukaz předložen v papírové, či elektronické podobě (u el. podoby pouze platný e-​poukaz, není možné předložit poukaz pouze vyfocený v jakékoliv elektronické formě), musí  obsahovat kód a být platný. Za ztracený poukaz či poukaz s prošlou dobou platnosti nelze služby poskytnout.
   
 3. Každý klient Infinit využívající služby jednotlivých provozů je povinen bezpodmínečně dbát ustanovení tohoto Řádu a pokynů zaměstnanců Infinit.
   
 4. Použití zařízení, která vytvářejí proud vody (chrliče, vodopády) pro osoby mladší 15 let je možné pouze za doprovodu osoby starší 18 let; tato osoba je povinna dbát na bezpečnost doprovázené osoby, po celou dobu návštěvy Infinit je za nezletilou osobu odpovědná.
   
 5. Recepční je oprávněn/​a odmítnout vstup dalším klientům při naplnění kapacity jednotlivého provozu nebo osobám, kterým podle Řádu není vstup dovolen.
   
 6. Infinit může ve výjimečných případech vyčlenit hodiny pro jiné účely a akce nebo trénink sportovců. Tato změna bude včas oznámena.
   
 7. Klientům během využití služby Infinit je umožněno konzumovat v prostorách k tomu určených alkoholické a nealkoholické nápoje zakoupené v Infinit (dále také jen „nápoje“) při dodržování těchto podmínek: 
  1. nápoje se konzumují z plastových kelímků, které se pokládají na k tomu připravené stolky či do stojanů v bazénech a whirlpoolech
  2. alkoholické nápoje nebudou prodávány osobám mladším 18 let
  3. osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu, budou z prostor Infinit ihned vyvedeny bez nároku na vrácení vstupného
  4. Infinit nenese odpovědnost za škodu na zdraví a majetku způsobenou v přímé souvislosti s konzumací nápojů
  5. Infinit si vyhrazuje právo regulovat a omezit prodej alkoholických nápojů v prostorech centra Infinit, a to následujícím způsobem: klientovi wellness centra mohou být prodány maximálně 3 alkoholické dávky na jednu osobu v průběhu dvou hodin. Jednou alkoholickou dávkou se pro tento účel rozumí jeden alkoholický míchaný drink, max. 0,2 l vína/​sektu, nebo max. 0,5 l piva. Po uplynutí dvou hodin, tj. každou další hodinu platí, že klientovi lze prodat pouze jednu alkoholickou dávku za hodinu na jednu osobu.
  6. personál centra Infinit je oprávněn pouze na základě vlastní úvahy při zohlednění bezpečnosti klienta a ostatních klientů centra Infinit odepřít klientovi prodat alkoholický nápoj; personál je oprávněn odepřít prodat alkoholický nápoj osobám, které jsou doprovodem klienta či spolu návštěvníkem centra Infinit společně s klientem, jemuž bylo odepřeno alkoholický nápoj prodat.

3.2 Pokyny pro klienty vodního světa/​relaxačních bazénů a veřejných whirlpoolů

 1. Vstup do vodního světa je podmíněn zdravotním stavem klienta, který by měl konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, zejména klient trpící vysokým krevním tlakem a onemocněním kardiovaskulárního systému. Klient má povinnost dodržovat při vstupu obecná pravidla týkající se zdravotního stavu dle čl. 2.3.1 (I. část tohoto Řádu).
   
 2. Před vstupem do vodního světa/​relaxačních bazénů a whirlpoolů jsou klienti povinni použít z hygienických důvodů WC a sprchy. Ve sprchách se řádně omyjí mýdlem a osprchují bez plavek teplou vodou. Pokud si klient chce namáčet vlasy v bazénu, je povinen si je před vstupem do bazénu umýt šamponem nebo použít koupací čepici. Dále jsou klienti povinni se odlíčit.
   
 3. Vstup do bazénů a whirlpoolů je možný pouze v plavkách. Je zakázáno koupání v celotělových plavkách, v oděvu nebo ve spodním prádle.
   
 4. Plavecká dráha číslo 1. (nejblíže ke břehu, z pohledu od recepce 1. vlevo), je určena pro sportovní a kondiční plavání mimo časy vyhrazené pro plaveckou školu.
   
 5. Plavecká dráha číslo 2. ( druhá od břehu, z pohledu od recepce 2. vlevo), je určena pro sportovní a kondiční plavání v čase od 7:00 do 9:00hod Po-Pá.
   
 6. Plavecká dráha číslo 3. (třetí od břehu, z pohledu od recepce 3. vlevo) slouží pro relaxační plavání a volnočasové aktivity rodin a dětí.
   
 7. Stanoviště plavčíka se nachází: v prostorách vodního světa, za turnikety vlevo po vstupu.
   
 8. Klienti by při vstupu do venkovních prostor centra Infinit měli vzít na vědomí, že se zde přes jarní a letní sezónu vyskytuje ve vyšší míře bodavý hmyz. V případě alergie nebo jiných zdravotních problémů je tak doporučeno dbát zvýšené opatrnosti.
   
 9. Je přísně zakázáno konzumovat jídlo v prostorech bazénů a whirlpoolů.
   
 10. Je zakázáno chovat se hlučně, házet míčem, srážet jiné osoby do bazénu.
   
 11. Je zakázáno volat o pomoc bez vážné příčiny, bezdůvodně používat záchranných pomůcek a vybavení místnosti první pomoci.
   
 12. Je zakázáno v hodinách vyhrazených pro koupání veřejnosti používat potápěčskou výstroj (výjimečně lze povolit se souhlasem plavčíka).
   
 13. Je zakázáno plivat do vody, vyplachovat si nos a ústa ve vodě, močit do bazénu, odhazovat odpadky a jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory areálu Infinit.
   
 14. Je zakázáno měnit svévolně směr proudu vody z chrličů (jakkoliv znemožňovat volné proudění vody z chrličů).
   
 15. Je zakázáno přinášet jakékoliv skleněné a ostré předměty, ohrožující bezpečnost návštěvníků.
   
 16. Hloubky v bazénu jsou zřetelně označeny. Koupání neplavce v hluboké vodě je možné pouze za použití adekvátních nadlehčovacích pomůcek a při současném doprovodu dospělé osoby, která přejímá odpovědnost za bezpečnost neplavce.
   
 17. Skokanská zařízení (startovní bloky) mohou návštěvníci využívat výhradně se souhlasem a za dozoru osoby pověřené.
   
 18. Skákat z podélných stran bazénu a vyvýšených okrajů bazénů je z bezpečnostních důvodů zakázáno.
   
 19. Vjezd s invalidním vozíkem je povolen pouze se speciálními návleky na kola vozíku, které se navlečou těsně před vstupem do prostor bazénů nebo po dezinfikování koleček vozíčku. Vstup s dětskou autosedačkou je povolen pouze po předchozím očištění dezinfekcí umístěnou u přebalovacích pultů v prostorách šaten.

3.3 Pokyny pro klienty parní kabiny a sauny 

 1. Vstup do parní kabiny i sauny je podmíněn zdravotním stavem klienta, který by měl konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Osobám trpícím vysokým krevním tlakem a onemocněním kardiovaskulárního systému se pobyt v parní kabině nedoporučuje. Klient má dále povinnost dodržovat obecná pravidla vstupu týkající se zdravotního stavu dle čl. 2.3.1 (I. část tohoto Řádu).
   
 2. Před vstupem do parní kabiny nebo sauny je každý klient povinen se omýt mýdlem a osprchovat teplou vodou. Dále je klient povinen se osprchovat po každém cyklu.
   
 3. V parní kabině i sauně doporučujeme sedat si na ručník nebo prostěradlo.
   
 4. Doporučená délka pobytu v parní kabině nebo sauně pro dospělé osoby bez zdravotních potíží je 20 minut v parní kabině a 8-​13 minut v sauně a maximálně 4 cykly po sobě.
   
 5. Je přísně zakázáno požívat nápoje či konzumovat potraviny.
   
 6. V parní kabině je zakázáno stoupat a stát na lavicích, jakýmkoli způsobem zabraňovat vyvíjení páry, přibližovat se a dotýkat ústí vyvíječe páry (hrozí akutní nebezpečí opaření klienta).
   
 7. V sauně je klientům zakázáno jakkoli zvětšovat vlhkost, mávat ručníkem, provádět saunový ceremoniál, používat větvě na šlehání.
   
 8. Dále je klientům přísně zakázáno nalévat vlastní esence, esenciální oleje či jiné směsi do saunových kamen či cokoli vhazovat na kamna.
   
 9. Do sauny je zakázáno přinášet a konzumovat jakékoli jídlo, nápoje nebo žvýkat žvýkačky.
   
 10. V sauně je zakázáno používaní peelingů, kávy a jiných znečišťujících látek. Povoleny jsou pouze přírodní rostlinné oleje a med, a to po řádném podložení těla prostěradlem nebo osuškou.
   
 11. Klientům je zakázáno jakkoli manipulovat s vybavením saun s výjimkou bezpečnostního tlačítka SOS.

3.4 Pokyny pro klienty saunového světa

 1. Vstup do saunového světa je podmíněn zdravotním stavem klienta, který by měl konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Osobám trpícím vysokým krevním tlakem a onemocněním kardiovaskulárního systému se pobyt v sauně nedoporučuje. Klient má dále povinnost dodržovat obecná pravidla vstupu týkající se zdravotního stavu dle čl. 2.3.1 (I. část) tohoto Řádu.
   
 2. Před prvním vstupem do saun je každý klient povinen se omýt mýdlem a osprchovat teplou vodou. Dále je klient povinen se osprchovat po každém cyklu sauny a před každým použitím ochlazovacího bazénku.
   
 3. Do saun je povolen vstup pouze bez plavek a bez obuvi. Každý klient při zakoupení vstupu do saun má zapůjčení jedné osušky a jednoho prostěradla v ceně vstupného. Zapůjčení dalšího 1 prostěradla nebo osušky je zdarma, každý další kus je zpoplatněn dle platného ceníku služeb.
   
 4. V saunách je klient povinen sedat si na ručník nebo prostěradlo.
   
 5. Doporučená délka pobytu v saunách pro dospělou osobu bez zdravotních potíží je 8–13 minut a maximálně 4 cykly po sobě.
   
 6. V saunách je klientům zakázáno jakkoli zvětšovat vlhkost, mávat ručníkem, provádět saunový ceremoniál, používat větvě na šlehání.
   
 7. Dále je klientům přísně zakázáno nalévat vlastní esence, esenciální oleje či jiné směsi do saunových kamen či cokoli vhazovat na kamna. V Solné sauně je zakázáno polévat solné kameny.
   
 8. Do saun je zakázáno přinášet a konzumovat jakékoli jídlo, nápoje nebo žvýkat žvýkačky.
   
 9. V saunách je zakázáno používaní peelingů, kávy a jiných znečišťujících látek. Povoleny jsou pouze přírodní rostlinné oleje a med, a to po řádném podložení těla prostěradlem nebo osuškou.
   
 10. Klientům je zakázáno jakkoli manipulovat s vybavením saun s výjimkou bezpečnostního tlačítka SOS.
   
 11. Na saunový ceremoniál klient přichází včas, po započetí saunového ceremoniálu již nelze do ceremoniální sauny vstupovat. Saunové ceremoniály nejsou určeny pro děti mladší 7 let.
   
 12. Na ceremoniálech klienti neruší ostatní klienty. V případě opakovaného napomínání klienta saunamistrem může saunamistr klienta z ceremoniálu vykázat.
   
 13. Saunamistr může rozhodnout o neúčasti všech dětí na ceremoniálu nebo v případě, že vidí neklidné dítě při samotném ceremoniálu, tak může požádat rodiče o opuštění konkrétního ceremoniálu vč. dítěte.
   
 14. Během saunového ceremoniálu je klientům zakázáno používat masážní kartáče a masážní žínky. V ostatních saunách je tyto pomůcky povoleno používat s ohledem na ostatní klienty. Klient používající tyto pomůcky musí brát ohled na hygienu a případné znečištění sauny a jiných klientů.

3.5 Pokyny pro klienty sportcentra

 1. Prostory sportovní haly tvoří vnitřní kurty (squash, badminton, tenis, stolní tenis) a venkovní kurty, které jsou v zimní sezóně umístěny v přetlakové hale.
   
 2. Personál na vstupní recepci je oprávněn určit klientovi kurt pro hru.
   
 3. Vstup do prostor sportovní haly a na venkovní kurty je povolen pouze v čisté obuvi vhodné pro určitý druh sportu. Na squashové kurty je povolen vstup pouze v obuvi pro vnitřní povrchy s bílou podrážkou. Ve sporných případech je pro klienta závazné rozhodnutí zaměstnanců Infinit.
   
 4. Vstup na squashové kurty je povolen současně pouze dvěma hráčům. Doporučujeme používat při hře ochranné brýle jako prevenci před zraněním očí. Pro děti a mládež je používání ochranných brýlí povinné dle nařízení České squashové asociace.
   
 5. Klienty těchto sportovišť upozorňujeme, že sportoviště mohou být zhasnuta 5 minut po uplynutí doby objednané sportovní aktivity. Dbejte tedy na vlastní bezpečnost.
   
 6. Při provozování jednotlivých sportovních aktivit je klient povinen dodržovat obecné zásady bezpečnosti a pravidla hry, a vyvarovat se takovému způsobu hry, při kterém by hrozilo zranění vlastní nebo třetích osob, a při kterém by mohlo dojít k poškození nebo zničení zařízení a vybavení sportovní haly či venkovních tenisových kurtů.

3.6 Pokyny pro klienty plavecké školy 

PROVOZNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO PLAVÁNÍ - PLAVECKÉ ŠKOLY ZONA V POHYBU
Provozovatel: Plavecká škola Praha a Brno s.r.o. se sídlem: Malletova 2350, 190 00 Praha 9, IČO: 24242144, DIČ: CZ24242144
Provozovna: Vodní a saunový svět s.r.o. v prostorách Infinit Step, Malletova 2350, 190 00 Praha 9

ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení

Provozně bezpečnostní řád dětského plavání plavecké školy Zona v pohybu je dodatkem Provozního a Návštěvního řádu Infinit Step, resp. části vztahující se k Vodnímu a saunovému světu provozovaného společností Vodní a saunový svět s.r.o. a každý návštěvník je povinen chovat se ve Vodním a saunovém světě v souladu s těmito řády. Dále je návštěvník povinen respektovat a řídit se upozorněními a pokyny trenéra/​instruktora a dalších zaměstnanců Vodního a saunového světa. Vstupem do Vodního a saunového světa se návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením těchto řádů, pokynům trenéra/​instruktora a zaměstnanců Vodního a saunového světa.

V případě nedodržení těchto řádů či neuposlechnutí pokynů trenéra/​instruktora či dalších zaměstnanců Vodního a saunového světa může být účastník kurzu z Vodního a saunového světa vykázán bez možnosti návratu ceny vstupného; při neuposlechnutí výzvy k odchodu bude účastník kurzu vykázán za pomoci Městské policie či Police ČR.

Vodní a saunový svět každému účastníkovi ukládá povinnost informovat trenéra/​instruktora před zahájením lekce o jeho zdravotních problémech, jako jsou např. epilepsie, cukrovka, astma, těžké alergie, onemocnění srdce a cév, onemocnění páteře, vysoký krevní tlak, a dále o těhotenství. Neučiní-​li tak a dojde-​li v průběhu cvičení/​v důsledku cvičení ke komplikacím či zhoršení jeho stavu, neodpovídá Vodní a saunový svět za vzniklou škodu na zdraví. Zhodnotí-​li trenér/​instruktor, že je možné absolvovat cvičení s jemu oznámeným zdravotním problémem, bude účastníku vždy vysvětlena a ukázána pro něj vhodná alternativa cviku; účastník je pak povinen dbát jeho pokynů. Rodič je povinen dbát na bezpečnost dítěte po celou dobu návštěvy Vodního a saunového světa. Za případné zranění dítěte nenese Vodní a saunový svět žádnou odpovědnost.

ČLÁNEK 2. Pokyny pro účastníky kurzu

Vždy před zahájením kurzu jsou rodiče informováni o účelu, metodice a organizaci kurzu, hygienických zásadách a bezpečnostních opatřeních.

Nástupem na kurz rodič souhlasí s obchodními podmínkami plavecké školy. Plavecká škola účastníka kurzu registruje do online systému, ke kterému má přístup rodič dítěte. Tato registrace opravňuje účastníka ke vstupu na kurz.

1. Rodič se při příchodu hlásí na recepci, kde mu budou předány čipové hodinky, které se po skončení kurzu při odchodu z šatny vrací na recepci.

2. Rodič přichází s dítětem do šaten nejméně půl hodiny před zahájením lekce, aby měl dostatek času na přípravu a důkladnou hygienu před vstupem do bazénu.

3. V prostorách dámských i pánských šaten a sprch je vyčleněný prostor, kde jsou k dispozici přebalovací pulty, koš na pleny, prostor na kojení a postýlka.

4. Při užití přebalovacího pultu použije rodič svůj vlastní ručník, na který si dítě položí.

5. Rodič preventivně dítě vybídne k vykonání potřeby na toaletě.

6. Rodič s dítětem poté odchází do prostor sprch. Ve sprchách se řádně omyjí mýdlem a osprchují bez plavek teplou vodou. Pokud si klient chce namáčet vlasy v bazénu, je povinen si je před vstupem do bazénu umýt šampónem nebo použít koupací čepici. Dále jsou rodiče povinni se odlíčit.

7. Každé dítě musí používat své vlastní dětské plavečky s přiléhavou gumičkou kolem nohou či plenu určenou do vody. Před každou lekcí musí být plavky rodiče i dítěte důkladně vyprány.

8. Po dobu kurzu je vestavený whirlpool určen pouze účastníkům dětského plavání plavecké školy Zona v pohybu.

9. Rodič po skončení lekce dítě vždy řádně omyje, osuší a zabalí do suché osušky. Má také možnost využít s dítětem parní kabinu a Saunu na hladině. Poté odchází do šaten.

10. Do kurzu nemají přístup rodiče a děti s onemocněními, kterými by mohli nakazit a poškodit další klienty Vodního a saunového světa, tj. osoby zahmyzené a zavšivené, s kožními vyrážkami, bradavicemi, infekčními chorobami a záněty, hnisavými a otevřeným ranami, osoby nachlazené a bacilonosiči. Dále pak osoby nacházející se v karanténě, u nichž se v domácnosti či okolí vyskytla infekce či přenosná choroba.

11. V průběhu trvání kurzu může dojít k jejich změnám či úpravám z důvodu různé zdatnosti a pokročilosti dětí nebo z důvodu odhlášení většího počtu účastníků.

12. Po dobu lekce respektují účastníci pokyny trenéra/​instruktora a zaměstnanců Vodního a saunového světa.

ČLÁNEK 3. Kurzy plavání předškolních dětí od 3 let bez rodičů plavecké školy Zona v pohybu

Hloubka bazénu: 120-​160 cm

Věk dětí: 3-​15 let

Teplota vody: 30 stupňů Celsia

Délka trvání lekce: 40 min + 5 min administrativa

Počet dětí v lekci: 6-​10 dětí = 1 instruktor, 11-​15 dětí = 2 instruktoři

Děti jsou rozřazovány do skupin dle plaveckých dovedností a věku

Instruktoři jsou absolventi kurzů akreditovaných MŠMT

ČLÁNEK 4. Pokyny pro účastníky kurzů bez rodičů

1. Rodič se po příchodu hlásí na recepci, kde mu budou předány čipové hodinky, které se po skončení kurzu při odchodu z šatny vrací na recepci.

2. Rodič přichází s dítětem do šatny včas, aby mu pomohl s důkladnou hygienou a převléknutím do plavek.

3. Rodič preventivně dítě vybídne k vykonání potřeby na toaletě.

4. Poté rodič s dítětem odchází do prostor sprch, kde dítě důkladně bez plavek umyje mýdlem a teplou vodou. Vlasy je nutné umýt šampónem, nebo použít koupací čepici.

5. Dítě vstupuje do bazénu v plavkách, které musí být před každou lekcí důkladně vyprány.

6. Po vykonání důkladné hygieny, rodič vstupuje s dítětem do prostor před turnikety a to 5 minut před začátkem lekce. Zde je povinen vyčkat příchodu instruktora, který si celou skupinku dětí včas vyzvedne. Není možné, aby zde dítě zůstalo bez dozoru.

7. Rodič v šatech nevstupuje za turnikety do prostor bazénu, pokud nehodlá využít bazén jako zákazník. V tomto případě vykoná v prostorách sprch důkladnou hygienu a poté se převlékne do plavek, které jsou před každou návštěvou bazénu vyprány.

8. Veškeré potřebné pomůcky pro kurz plavání dětem zapůjčí instruktor v průběhu lekce, dle svého uvážení.

9. Rodič je povinen své dítě po skončení kurzu opět včas vyzvednout v místě před turnikety, kam jsou děti vzápětí po uplynutí 45 minut přivedeny instruktorem.

10. Nedostaví-​li se rodič pro své dítě včas, nenese Vodní a saunový svět s.r.o. za dítě žádnou zodpovědnost

11. V průběhu trvání kurzu může dojít k jejich změnám či úpravám z důvodu různé zdatnosti a pokročilosti dětí nebo z důvodu odhlášení většího počtu účastníků.

12. Do kurzu nemají přístup rodiče a děti s onemocněními, kterými by mohli nakazit a poškodit další klienty, tj. osoby zahmyzené a zavšivené, s kožními vyrážkami, bradavicemi, infekčními chorobami a záněty, hnisavými a otevřenými ranami, osoby nachlazené a bacilonosiči. Dále pak osoby nacházející se v karanténě, u nichž se v domácnosti či okolí vyskytla infekce či přenosná choroba.

13. Po dobu lekce respektují účastníci pokyny trenéra/​instruktora a zaměstnanců Vodního a saunového světa.

ČLÁNEK 5. Další informace

Při výuce jsou zásadně používány pomůcky a hračky omyté, řádně dezinfikované, atestované a schválené Hlavním hygienikem ČR.

Dezinfekci pomůcek zajištují instruktoři plavecké školy Zona v pohybu po každém ukončení kurzu. Poté jsou pomůcky uloženy v prostorách tomu určených.

Před každým začátkem kurzu zkontroluje instruktor plavecké školy Zona v pohybu teplotu vody a vzduchu.

Pokud do prostoru bazénu vstupuje s účastníky kurzu ještě další osoba jako doprovod, vstup má povolen pouze s předchozím souhlasem Vodního a saunového světa, v čistém oblečení (plavky/​triko a šortky ke kolenům) a po umytí chodidel.

3.7 Pokyny pro klienty dětského koutku

 1. Dětský koutek je umístěný v prostorách budovy SPORTCENTRA, vedle restaurace a poskytuje dětským návštěvníkům prostor pro dětské hry v čistém a příjemném prostředí.
   
 2. Dětský koutek je NEHLÍDANÝ. Pobyt dětí v dětském koutku je bezplatný. 
   
 3. Dětský koutek je určen pro děti ve věku od 3 do 10 let. V případě pochybností je oprávněn zaměstnanec požádat rodiče/​odpovědného zástupce o prokázání věku dítěte.
   
 4. Vstup do prostor dětského koutku je možný pouze bez obuvi.
   
 5. V dětském koutku je zakázáno konzumovat potraviny.
   
 6. Dítě může dětský koutek využívat pouze pod trvalým dohledem rodiče/​osoby starší 18 let.
   
 7. Rodič/​osoba starší 18 let jako doprovod dítěte je povinen dbát na bezpečnost dítěte po celou dobu návštěvy dětského koutku, nese veškerou odpovědnost za případné škody na zdraví, zranění a poranění dítěte.
   
 8. Za věci odložené v prostorách dětského koutku provozovatel neručí.
   
 9. V zájmu bezpečnosti a zdraví dětského kolektivu musí být děti pohybující se v dětském koutku zdravé, bez infekčních chorob, příznaků akutního onemocnění, nachlazení a menších zdravotních problémů, aby neohrozily ostatní děti ani jiné návštěvníky. V případě zjištění pochybení nese plnou odpovědnost rodič/​ osoba starší 18 let jako doprovod dítěte, a provozovatel dětského koutku je oprávněn vůči němu uplatnit nárok na náhradu škody, či jiné nároky, které mu v důsledku pochybení vznikly. 
   
 10. Rodič/​ osoba starší 18 let jako doprovod dítěte je povinen se řádně seznámit s tímto Řádem a pokyny pro klienty dětského koutku a po celou dobu návštěvy dětského koutku jej řádně dodržovat.
   
 11. Rodič/​ osoba starší 18 let jako doprovod dítěte vstupem do prostor dětského koutku potvrzuje, že byl seznámen s výše uvedeným Řádem.
   
 12. Rodič/​ osoba starší 18 let jako doprovod dítěte je povinen respektovat upozornění a řídit se pokyny zaměstnanců, dodržovat pravidla slušného chování, dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost.
   
 13. Rodič/​ osoba starší 18 let jako doprovod dítěte má povinnost neprodleně upozornit zaměstnance Infinit na porušování ustanovení tohoto Řádu jiným návštěvníkem, zejména na porušování zásad bezpečnosti a zdraví dětí.
   
 14. V dětském koutku a jeho okolí je přísný zákaz kouření a požívání návykových látek.
   
 15. Rodič/​ osoba starší 18 let jako doprovod dítěte odpovídá za škodu na majetku Infinit způsobenou svým úmyslným či nedbalostním jednáním/​opomenutím, úmyslným či nedbalostním jednáním/​opomenutím dítěte a je povinen tuto škodu bez zbytečného odkladu nahradit.
   
 16. Práva a povinnosti zaměstnanců Infinit: 
  1. Zajistit, aby veškeré hračky umístěné v dětském koutku byly zdravotně nezávadné, řádně omyté, dezinfikované, splňovaly požadavky atestů a jejich použití odpovídalo všem hygienickým předpisům.
  2. Zajistit čistotu hraček umístěných v dětském koutku denně po skončení pracovní doby.
  3. Zajistit, aby každá škoda na majetku či zdraví dítěte či rodiče/​odpovědného zástupce byla zaprotokolována. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů a poškození majetku v knize škod.
  4. Odmítnout vstup dítěte s jídlem, pitím, nebezpečnou hračkou nebo jinou věcí, která by mohla ohrozit bezpečnost dětí.
  5. Odmítnout vstup dítěti s nevhodným nebo agresivním chováním, případně odmítnout vstup z důvodu plné obsazenosti dětského koutku.
  6. Kdykoli vykázat rodiče/​ osobu starší 18 let jako doprovod dítěte a dítě z prostor dětského koutku a relaxačního a sportovního centra, který porušuje ustanovení Řádu, neuposlechne pokynů zaměstnance nebo porušuje pravidla slušného chování a svým jednáním ohrožuje či omezuje ostatní klienty

3.8 Pokyny pro klienty krátkodobých pronájmů plaveckých drah

 1. Účastníci pronájmů budou vpuštěni do prostor Infinit pouze při použití čipových hodinek. Mimo dobu vyhrazenou placenému pronájmu plaveckých drah je pobyt těmto osobám zakázán; jsou povinni zakoupit si časovou vstupenku na recepci a užívat bazén jako veřejnost.
   
 2. Pro organizované pronájmy s dětmi jsou šatny přístupné nejdříve 10 minut před začátkem placeného pronájmu, a pouze za přítomnosti dospělé osoby, která zajistí jejich bezpečnost stálým dohledem od vstupu do šaten. Je nepřípustné, aby se účastníci kurzů a pronájmů zdržovali v těchto prostorách před započetím výuky bez dohledu osob pověřených jejich výukou nebo dohledem.
   
 3. Zaměstnanci Infinit neručí za bezpečnost účastníků pronájmů.
   
 4. Pedagogický dozor, resp. trenéři (vedoucí kurzů), v průběhu výuky (tréninku) plní ochranný dohled a přebírají plnou zodpovědnost za bezpečnost účastníků pronájmu v bazénech.  Jsou osobně přítomni jejich odchodu od bazénu, zodpovídají za jejich bezpečnost ve sprchách i v šatnách. Dohled končí odchodem posledního účastníka kurzu z šaten.
   
 5. Prostor šaten musí účastníci opustit nejpozději 15 minut po ukončení pronájmu.

Důležitá telefonní čísla: 

150 – hasiči

155 – záchranná služba

158 – policie

112 – tísňová volání

V Praze dne 1.5.2023
Účinnost dnem 1.5.2023
Za provozovatele:Vodní a saunový svět s.r.o.
Jméno a příjmení: Josef Vítovský, jednatel